Sản phẩm dịch vụ
Tại Hà Nội
Tại Hồ Chí Minh
Tại Đà Nẵng

Nguyễn Thị Hạnh

Tel: 0912492728 | Ext:4504
Email: hanhnt@fpts.com.vn
Skype: hanhsaki

Hoàng Như Huyền

Tel: (84) 981 077 101 | Ext:4510
Email: huyenhn@fpts.com.vn
Skype: skype là huyenhn_fpts

Nguyễn Linh Phương

Tel: 0915 262 277 | Ext:4507
Email: phuongnl@fpts.com.vn
Skype: phuong2609

Trần Đức Thắng

Tel: (84) 903 835 284 | Ext:7599
Email: thangtd@fpts.com.vn
Skype: +84 903 835 284

Lý Thanh Châu

Tel: (84) 919 353 888 | Ext:7578
Email: chault@fpts.com.vn
Skype: +84 919 353 888

Hàng Nhật Anh

Tel: (84) 362 066 464 | Ext:7591
Email: anhhn@fpts.com.vn
Skype: +84 166 206 6464