Sản phẩm dịch vụ
Tại Hà Nội
Tại Hồ Chí Minh
Tại Đà Nẵng

Trần Minh Sơn

Tel: 0356 101 838 | Ext:4513
Email: Sontm@fpts.com.vn
Skype: minhson.ktqt

Nguyễn Linh Phương

Tel: 0915 262 277 | Ext:4507
Email: phuongnl@fpts.com.vn
Skype: phuong2609

Nguyễn Thu Hiền

Tel: 0969 989 833 | Ext:4503
Email: Hiennt@fpts.com.vn
Skype: Hiennt248

Hàng Nhật Anh

Tel: (84) 362 066 464 | Ext:7591
Email: anhhn@fpts.com.vn
Skype: +84 166 206 6464

Lý Thanh Châu

Tel: (84) 919 353 888 | Ext:7578
Email: chault@fpts.com.vn
Skype: +84 919 353 888

Trần Đức Thắng

Tel: (84) 903 835 284 | Ext:7599
Email: thangtd@fpts.com.vn
Skype: +84 903 835 284